ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Ancak, değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ile yargı kararları doğrultusunda söz konusu Yönetmelik hükümlerinde değişiklik ve düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur. 

 

Bu amaçla; Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Bakanlığımızın ilgili birimleri ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin temsilcileri, okul müdürleri, müdür başyardımcıları/yardımcıları ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda değerlendirilmiş, bu kapsamda değişiklik ve düzenlemeye gidilerek “ hazırlanmıştır.

 

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1/9/2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

<<< YÖNETMELİĞİN SON HALİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ. >>>


Yapılan bu düzenleme ile:

 

 1. Yönetmeliğin yasal “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” dayanak olarak alınmıştır.
 2. Tanımlar maddesinde yer alan Kurumun tanımına mesleki eğitim merkezleri ile ilgili iş ve işlemlerin e-Okul veri tabanında izlenmesinde sorunlar yaşanmakta olup halen iş ve işlemler e-Mesem yazılımı üzerinden yürütüleceğinden “e-Mesem” tanımı eklenmiştir.
 3. Öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ortaya koymak için yapılan ölçme çalışmaları ile bu çalışmaların yanında anketlerin de uygulanmasını içeren “İzleme araştırması” kavramı tanımlara eklenmiştir.
 4. Ortaöğretim kurumlarına “eğitim kampüsü” de eklenmiştir.
 5. Haftalık ders programının, “öğretmenler kurulunda görüşüldükten sonra” okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulacağı hükme bağlanmıştır.
 6. Haftalık ders programı hazırlanırken “engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin bu durumları”nın dikkate alınmasına imkân sağlanmıştır.
 7. Mesleki eğitim merkezi haftalık ders çizelgesi ve öğretim programlarında yapılan değişiklik nedeniyle şartların oluşması ve işletmenin talebi hâlinde “ortak alan/dal ve seçmeli derslerin eğitiminin işletmelerin eğitim birimlerinde” verilebileceği hususunda düzenleme yapılmıştır.
 8. 10/11/2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği”nin adı güncellenmiştir.
 9. Pansiyonlu okullara; belirlenen pansiyon kontenjanı kadar “uzaktan yakına” ilkesi gözetilerek tercihe göre yerleştirme yapılmasına ilişkin hüküm getirilmiştir.
 10. Yaşı ilerlemiş olan öğrenciler, örgün ortaöğretim çatısı altında akran farkı oluşturduğundan eğitim ve öğretim sürecinde uyum sorunu yaşanmaması için “öğrencinin 22 yaşını tamamladığı eğitim ve öğretim yılının sonunda sorumluluk sınavlarına girerek okuldan mezun olabilecek durumda olanlar hariç olmak üzere okuldan mezun olamayanların ilişiği kesilerek açık ortaöğretim kurumlarına veya mesleki eğitim merkezine yönlendirileceğine ilişkin” düzenleme yapılmıştır.
 11. Öğretim yılı içerisinde de örgün ve açık öğretim kurumları arasındaki nakil ve geçişlere daha fazla imkân sağlanması amacıyla; Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinden örgün ortaöğretim kurumlarına ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar nakil ve geçişleri yapılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 12. Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci iş ve işlemleri e-Mesem üzerinden yürütüleceği hususunda düzenleme yapılmıştır. 
 13. Mesleki eğitim merkezlerine, 3308 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında bir işletme ile sözleşme imzalayanların kayıtları yıl boyunca devam edeceği, bunlardan ikinci dönem başlangıcına kadar kayıt yaptıranların 9 uncu sınıf teorik eğitimi yoğunlaştırılarak tamamlanabileceği, ders yılının ikinci döneminin başlangıcından itibaren kayıt yaptıranlar ise işletmede mesleki eğitimlerine devam ettirileceği, ancak o ders yılı için yılsonu puanı verilmeyeceği, ortaöğretim kurumu mezunu olanların kayıtlarının doğrudan 10 uncu sınıfa yapılacağı hususunda düzenleme yapılmıştır.
 14. İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına; ilköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak öğrencilerin, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda  ikamet  adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan   ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesine imkân ve yetki verilmiştir.
 15. Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak öğrencilerden; beceri/yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirilecek öğrenciler ilgili okul müdürlüklerince oluşturulan komisyon tarafından kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınacağı ve başarılı olanların kayıtlarının yapılacağı hususu hükme bağlanmıştır.
 16. İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına; güzel sanatlar liselerine uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye girenler ile bilim ve sanat merkezlerine kayıtlı öğrencilerden görsel sanatlar ve müzik alanında tanılanmış özel yetenekli öğrencilerin her şube bazında ikişer kontenjan kullanılarak yerleştirme imkânı ve yetkisi verilmiştir.
 17. İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına; bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alan, genel yetenek alanında tanılanmış özel yetenekli öğrencilerin, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla ortaöğretim kayıt alanlarına bakılmaksızın, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan   ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesi imkânı ve yetkisi verilmiştir.
 18. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim görecek öğrencilerin velilerinin talepleri de dikkate alınarak evde veya hastanede eğitim yapılması mümkün olan Anadolu liseleri veya Açık Öğretim Lisesine sınıf seviyesine bakılmaksızın kontenjan ve zamana bağlı olmaksızın nakil işlemlerinin yapılacağı hükme bağlanmıştır.
 19. Aynı öğrencinin aynı anda alan derslerini işletmelerde mesleki eğitim esaslarına göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında, ortak dersler bakımından Açık Öğretim Lisesinde uzaktan eğitim yoluyla almaları e-Okul ve Açık Öğretim Lisesi veri tabanlarında sorunlar yaratmaktadır. Öğrencinin Açık Öğretim Lisesinde de sadece sınava girdiği dikkate alınarak alan dersleri dışındaki derslerden sorumlulukla ilgili hükümlerin uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
 20. Yurtdışından gelen yabancı uyruklu öğrenciler, okulların kayıt-kabul şartları dikkate alınarak; denklik belgeleri ve program uyumuna göre ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara veya mesleki eğitim merkezlerine dengeli bir şekilde öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu marifetiyle yerleştirilmesine imkân verilmilmiştir.
 21. Alan/dal derslerinde öğrenci grup sayısı az olan alan/dallardaki öğrencilerin ortak derslerde bir şubedeki öğrenci sayısı dikkate alınarak birleştirilerek eğitim yapılabilmesine imkân sağlanmıştır.
 22. Mesleki eğitim merkezi ve diğer ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgelerindeki farklılık nedeniyle düzenleme yapılmış, ayrıca mesleki eğitim merkezi öğrencileri, 3308 ve 5510 sayılı kanunlar gereğince iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası hükümlerine tabi olduğundan devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilerin sözleşmeleri feshedilmektedir. Yeni kayıt döneminde bir işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla yeniden eğitime devam edebilmelerine imkân sağlanmıştır.
 23. Mesleki eğitim merkezlerinde 9 uncu sınıfta işletmede beceri eğitimi yapılmamış olması nedeniyle 9 uncu sınıf sonuna kadar alan değişikliği yapılabilmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır.
 24. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanacağı hususu hükme bağlanmıştır.
 25. Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre, sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçmiş olan öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar nakil ve geçiş yapılmasına imkân verilmiştir.
 26. Ortaöğretim kayıt alanındaki okullar arasındaki nakil ve geçişlerde de, okul türleri arasında sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçmiş olan öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar imkân verilmiştir.
 27. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara nakil ve geçiş yapacak öğrenciler için sınıf seviyesinde “taban puanı” uygulaması getirilmiştir.
 28. Eğitim ve öğretim yılının başlarında yaşanan nakil ve geçiş başvurularındaki yoğunluk ve öğrencilerin yerleştikleri okul türünden bir başka okul türüne geçme talepleri dikkate alınarak ders yılının başlangıcından ekim ayının sonuna kadar nakil ve geçiş işlemlerinin haftalık yapılması yönünde düzenleme yapılmıştır.
 29. Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere ders yılının başlangıcından ekim ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılacağı, haftalık yapıldığında her haftanın,  aylık yapıldığında ise her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılacağı hükme bağlanmıştır.
 30. Ölçme ve değerlendirme terimlerinde güncelleme yapılmış ve ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine yer verilmiştir.
 31. Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine ilişkin düzenlenecek mevzuat belirtilmiştir.
 32. Sınav sayısının eğitim kurumu zümrelerince belirlenmesi amaçlanmıştır.
 33. Mesleki eğitim merkezine devam eden öğrencilerin beceri sınavının sınıf düzeyinde değişikliğe gidilmiştir.
 34. Sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav yapılmaktaydı. Ancak yapılan sınava katılan ve başarısını yükselten öğrenci sayısının az olması nedeniyle sınavın amacına hizmet etmediği taleplerinin yoğunluğu tespit edildiğinden kaldırılmıştır.
 35. Aynı derse yoğunlaşan proje hazırlama taleplerinin önüne geçmek amacıyla sınıf/şube rehber öğretmenlerince dengeli dağılım yapmaları hususunda düzenleme yapılmıştır.
 36. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında aynı okul içinde alan/dal değiştiren öğrencilerle ilgili düzenleme yapılmıştır.
 37. Staj bitirme sınavı puanının ilgili alan dersinin yılsonu başarı puanının belirlenmesindeki etkisi belirlenmiştir.
 38. Tamamlayıcı eğitim programına kayıtlı öğrencilerin almaları gereken teorik dersleri açık öğretim kurumları yoluyla tamamlamalarının mümkün olmadığı ilgili kurum temsilcileriyle yapılan görüşmelerden anlaşıldığından teorik derslere ait yılsonu başarısının okul müdürlüklerince yapılacak sorumluluk sınavı ile belirlenmesi sağlanmıştır.
 39. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında işletmede mesleki eğitime devam eden öğrencilerin yılsonu beceri sınavı ders yılının son haftasında yapılmaktadır. Ayrıca ders yılı sona ermemiş olması sebebiyle henüz sorumluluk ortaya çıkmadığından ikinci dönemin son haftasında sorumluluk sınavı yapılması uygun bulunmadığından düzenleme yapılmıştır.
 40. Yargı kararı gereğince; özürleri nedeniyle hazırlık sınıfı öğrencilerinden de okula devam edemeyenlere, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılmalarına imkân verilmiştir. .
 41. Mesleki eğitim merkezine devam eden öğrencilerin sınıf tekrarı sonunda yeniden farklı alanda eğitim öğretime devam etme imkânı sağlanmıştır.
 42. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen program değişiklikleri için de telafi programlarının yapılması gerekli görüldüğünden düzenleme yapılmıştır.
 43. Ders kesiminde, dört yıllık eğitim ve öğretim yılına ait mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci öğretmenler kurulunca okul birincisi olarak tespit edilmesi hususu hükme bağlanmıştır.
 44. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde; Anadolu meslek ve Anadolu teknik programları ile bünyesinde farklı programlar uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde her program için ayrı ayrı okul birincisi tespit edileceği hususu hükme bağlanmıştır.
 45. Okul birincilerinin, okul müdürlüğünce ders yılının bitimini izleyen beş iş günü içerisinde e-Okul sistemine işlenmesi hükmü getirilmiştir.
 46. Yurtdışından gelen öğrencilerin okul birincisi olabilmesi için yurtdışında öğrenim gördükleri okullardan yılsonu başarı puanlarının 12 nci sınıfın ders kesimi tarihine kadar temin edilmesi gerektiği hususu getirilmiştir.
 47. Mesleki eğitim merkezi öğrencileri diploma alabilmek için ustalık belgesini almaya hak kazanmış olmanın yanında Bakanlıkça belirlenecek fark derslerini açık ortaöğretim kurumları yoluyla başarma zorunluluğu getirilmiştir. Diplomalar Mesleki Açık Öğretim Lisesi mevzuatına göre düzenleneceğinden ilgili bent yürürlükten kaldırılmıştır.
 48. Düzenlenen diplomalarda; T.C. Kimlik No, Adı ve Soyadı, Baba Adı, Ana Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Diplomayı Veren Okul, Okulun Bulunduğu İlçe ve İl Adı, Okul Numarası, Diploma Numarası, Yabancı Dil, Diploma Puanı, Diploma Tarihi, Öğrenim Süresi, Diploma Güvenlik No, varsa program türü ile Alanı/Dalı bilgilerine yer verileceği hükme bağlanmıştır.
 49. Usta öğreticilik, ustalık veya kalfalık belgesinin kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması, yargı kararlarına bağlı olarak kişisel bilgilerin değişmesi gibi durumlarda diplomanın yeniden düzenlenmesinde olduğu gibi bir defaya mahsus olmak üzere yeniden düzenlenmesine imkân sağlanmıştır.
 50. Okul müdürlüğünce öğrencilere, nüfus kayıt ve okul bilgilerini içeren, fotoğraflı öğrenci kimlik belgesi düzenlenmesi hususu zorunlu olmaktan çıkarılmıştır.
 51. Mesleki eğitim merkezlerinde genellikle atölye ve laboratuvar kurulmadığından sadece atölye ve laboratuvar donatımı olan mesleki eğitim merkezlerinde şeflik oluşturulması sağlanmış, şef görevlendirilecek atölye ve laboratuvarların belirlenmesinde uyulacak hususlara yer verilmiştir.
 52. Şeflik görevlendirilmesine esas olacak değerlendirme sisteminde öğretmenlerin önceki aldıkları eğitim, şeflikte geç süreler ve danışmanı olduğu yarışmaların dikkate alınması sağlanmıştır.
 53. Komisyonlarca yapılacak değerlendirme sonucunda bazı atölye ve laboratuvarlar birleştirilebileceğinden düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur.
 54. Şeflik görevlendirilmesine esas olacak değerlendirme sisteminde öğretmenlerin önceki aldıkları eğitim, şeflikte geç süreler ve danışmanı olduğu yarışmaların dikkate alınması amacıyla “EK-5 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şeflikleri Değerlendirme Formu”nda düzenleme yapılmıştır.
 55. Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında bazı atölye ve laboratuvarlar birleştirilebileceğinden buna ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 56. Öğrencilerde çevre bilinci, yaşam becerileri ve sorumluluklarını geliştirmek amacıyla eğitim ortamlarının temiz ve düzenli tutulması alışkanlığının kazandırılması amacıyla düzenleme yapılmıştır.
 57. Danıştay tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı gereği ders görevi ibaresi ek ders görevi olarak değiştirilmiştir.
 58. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri genel Müdürlüğünün teklifi üzerine rehber öğretmen ibaresi “rehberlik öğretmeni” olarak değiştirilmiştir.
 59. Hamile öğretmenler ile engelli öğretmenler ve engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbet tutma konusuna açıklık getirilmiştir.
 60. Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevlendirilmesine ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir.
 61. Personelden yürüttükleri görevden dolayı fazla mesai yapmak durumunda kalanlara, okul müdürlüğünce ilgili mevzuatı çerçevesinde personelin istediği ve uygun bir zaman diliminde izin kullandırma hükmü getirilmiştir.
 62. Yargı kararı gereğince öğretmenler kurulu ile okuldaki zümrelerde; Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması hükmü getirilmiştir.
 63. Okul, ilçe ve il zümrelerinde bulunan “Sınıf/alan zümreleri” ibaresinden ilköğretim okulları ile ilişkili olduğundan “Sınıf/” ibaresi çıkarılmıştır.
 64. Öğretmenler kurulu, sınıf/şube öğretmenler kurulu, okul/ilçe/il alan zümrelerinin toplantıları ve bu toplantılarda alınacak kararlara ilişkin e-Kurul ve Zümre Modülünde yapılması gereken kayıt işlemleriyle ilgili açıklamalara yer verilmiştir.
 65. İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere; öğretim programlarına uygun olarak yapacakları temrin, iş, proje, deney ve hizmetlerle ilgili resimleri, projeleri ve değerlendirme çizelgelerini kapsayan mesleki eğitimle ilgili bir iş dosyası 11 inci sınıftan itibaren düzenleneceğine ilişkin hükme yer verilmiştir.
 66. Daha önce staj bitirme sınavı olmadığı için en az bir dönem işletmede mesleki eğitim görenler ve okuldaki döner sermaye çalışmalarına katılanlar ile kalfa ve ustalar staj çalışmasını tamamlamış sayılarak muaf tutulmakta iken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını haiz olduğundan sadece kalfalık ve ustalık belgesi sahipleri stajdan muaf tutulacaktır.
 67. Mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerinin staj çalışmasını tamamladıklarında tabi tutuldukları staj bitirme sınavında aldıkları puanın, işletmeye giden öğrencilerin yılsonu beceri sınavı puanına benzer şekilde ilgili alan dersinin yılsonu başarı puanının belirlenmesinde etkili olması sağlanmıştır.
 68. Sağlık Bakanlığının yeniden yapılanması sonucunda illerdeki Kamu Hastaneleri Birliği genel sekreterliklerinin görevleri il sağlık müdürlüklerine verildiğinden bu yönde bir güncelleme düzenlemesi yapılmıştır.
 69. Sağlık Bakanlığının yeniden yapılanması sonucunda illerdeki Kamu Hastaneleri Birliği genel sekreterliklerinin görevleri il sağlık müdürlüklerine verildiğinden düzenleme yapılmıştır.
 70. Devamsızlık yapmayan öğrencinin ödüllendirilmesi ve okula devamın sağlanması amacıyla özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler için düzenleme yapılmıştır.
 71. Araştırma/inceleme/soruşturma süreci, ilgili okulların öğrenci ödül ve disiplin kurullarının işbirliği içerisinde yürütülür. Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı veya işletme yetkilisi görüşlerine başvurulmak üzere olayla ilgili öğrenci ödül ve disiplin kurulu toplantısına katılır.  Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı karar için oy kullanır, ancak işletme yetkilisi kullanamaz. Hükmü getirilerek birinci fıkra ile üçüncü fıkra arasındaki çelişki giderilmiştir.
 72. Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciye hukuki olarak iki cezanın verilmesinin uygun olmaması gerektiğinden “özürsüz” ibaresi “özürlü” ibaresi ile değiştirilerek yeniden düzenleme yapılmıştır.
 73. Okul değiştirme cezasının uygulanabilirliği hususunda 5 iş günü içerisinde okul tercihinin yapılması hususunda yaptırım sağlanmıştır.
 74. “İl maarif müfettişleri başkan” ibaresi yerine “Mevcut ise maarif müfettişlerinden birisi” ibaresi getirilmiştir.
 75. 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma kararı verilen, koruyucu aile yanına yerleştirilen, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 305 inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilenlere birden fazla nakil işlemi mevcut öğrencileri de kapsayacağı hususunda düzenleme yapılmıştır.
 76. Kapatılan veya iptal edilen atölye ve/veya laboratuvar şeflikleri için geçici madde oluşturulmuştur.
 77. Öğrencinin iş ve işlemleri T.C. Kimlik Numarası üzerinden yürütüldüğünden Yönetmelik eklerine “T.C. Kimlik Numarası” satırının eklenmesi gerekli görülmüştür.
 78. Yetenek sınavı ile öğrenci alan Anadolu imam hatip liselerindeki programlara “hafızlık” programı da eklenmiştir.

 

Yusuf paşa Mah. 11 Nisan Fuar Cad. No15 /Eyyübiye - 0414 312 89 80 0414 312 57 04 0 414 314 56 93

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.